Gruaundergangen

Kommunestyret vedtok detaljreguleringsplanen i møtet 20. oktober 2016

Utbedring av Gruaundergangen - vedtatt reguleringsplan


Formålet med reguleringsplanen er å gjøre jernbaneundergangen høyere ved å grave Hadelandsvegen ned i grunnen slik at tunge kjøretøyer kan benytte Hadelandsvegen gjennom Grua sentrum som omkjøringsveg når Gruatunnelen og/eller  Røstetunnelen er stengt.

Det skal også gjennomføres trafikksikkerhetstiltak som forsterket belysning langs Hadelandsvegen og ved  fotgjengerfelt og fortau nord for Nysetervegen.

Plandokumentene finner du her:

Plankart Planbestemmelser  Planbeskrivelse  Risiko- og sårbarhetsanalyse