Grua Torg

Utbyggingsavtale mellom Grua torg AS og Lunner kommune

08.07.19 - 10.08.19

Etter bestemmelsene i plan og bygningslpven varsles at det er gjennomført forhandlinger om utbyggingsavtale knyttet til reguleringsforslag for plan  0533-2018-0002.  Utbyggingsavtalen skal danne grunnlag for regulere partenes rettigheter og plikter for utbygging av området som omfattes av det reguleringsforlaget i henhold til vedlagte illustrasjonsplankart.

Formålet med utbyggingsavtalen er å sikre gjennomføring av detaljreguleringsplanen for Grua torg.

Det skal opparbeides offentlig infrastruktur innenfor planområdet i henhold til rekkefølgebestemmelsenen. Dette gjelder i hovedsak veg, fortau, vann og avløp, overvann, gatelys

og  torg.

Det er delegert til rådmannen å framforhandle utbyggingsavtaler. Fremforandlede avtaler vil bli bekjentgjort i 30 dager. De som ønsker det kan i denne perionden sende sine merknader til Lunner kommune. Deretter skal avataeln legges fram for kommunestyret  for godkjenning. Etter vedtak i kommunestyret har avtalen gyldighet og blir offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Den fremforhandlede avtalen kan du se her08.07.19 Utbyggingsavtale til off. høring.pdf      Illustrasjonsplan for Grua torg finner du herIllustrasjonsplan 08.07.19.pdf