Lhos bilde

Utbyggingsavtale mellom Sagparken utvikling og Lunner kommune

28.08.18 - 26.09.18

Etter bestemmelsene i plan og bygningsloven varsles oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale knyttet til områdereguleringsplan nr 0533-2012-0001 med tilhørende utbyggingsavtale datert 01.06.12 som ligger innenfor områdereguleringsplanens planområde.

Denne utbyggingsavtalen erstatter overnevnte utbyggingsavtale fra 01.06.12.

Formålet med utbyggingsavtalen er å sikre gjennomføring av detaljreguleringsplanen for Lunner helse- og omsorgssenter og Harestua sentrum plan nr 0533-2017-0015.

Det skal opparbeides offentlig infrastruktur innenfor planområdet i henhold til rekkefølgebestemmelsene §9. Dette gjelder i hovedsak veg, gang og sykkelveger, fortau, gatelys, vann og avløp, overvann og flomsystem.

Det er delegert til rådmannen å framforhandle utbyggingsavtaler. Fremforhandlede avtaler vil bli bekjentgjort i 30 dager. De som ønsker det kan i denne perioden sende sine merknader til Lunner kommune. Deretter skal avtalen legges fram for kommunestyret for godkjenning. Etter vedtak i kommunestyret har avtalen gyldighet og blir offentliggort på kommunens hjemmeside.

Den fremforhanlede avtalen kan du se her                Kartutsnitt kan du finne her