Løkenkollen hyttegrend

Varsel om ny oppstart av reguleringsplan for Løkenkollen hyttegrend i Orhagan/Søndre Oppdalen


Forslagsstiller Malmlaft Eiendom AS varsler ny oppstart av detaljregulering for Løkenkollen hyttegrend.

I forhold til gjeldende reguleringsplan foreslås det regulert til flere hytter med mindre tomter enn i gjeldende plan. I tillegg planlegges det for innlagt vann, gråvannsutlipp og avløpsfrie toaletter.

Merknader til oppstartsvarselet sendes til Arkitektbua AS, Størksvegen 2, 2420 Trysil  eller firmapost@arkitektbua.no innen 8. oktober 2019.

Planavgrensningen finner du her

Oppstartsvarselbrevet finner du her