Medisinsk teknologi

Velferdsteknologi


Velferdsteknologi er brukerrettet teknologi som skal understøtte og forsterke brukernes trygghet, sikkerhet og selvhjulpenhet. Det er stor bredde i begrepet velferdsteknologi. Det dekker alt fra enkle produkter som brukeren selv kan anskaffe, via smarthusteknologi til avanserte tekniske hjelpemidler som kommuniserer med omverdenen.

 

Velferdsteknologi anses som viktig for å kunne møte utfordringer innenfor helse og omsorg som følge av den demografiske utviklingen, og har dermed fått mye oppmerksomhet de siste årene. Velferdsteknologi omfatter alle typer teknologier som har et brukerperspektiv og har som formål å øke omsorgskapasitet og bedre kvaliteten av helse- og omsorgstjenester via økt selvhjulpenhet, uavhengighet og verdighet for mottakere av helse- og omsorgstjenester.

 

Velferdsteknologi er rettet mot alle, selv om eldregruppen har vært mest i fokus. Ulike typer teknologi kan understøtte og forsterke f.eks. trygghet, sikkerhet, daglige gjøremål, sosial kontakt, fysisk aktivitet og mobilitet. Ved bruk av velferdsteknologi vil flere kunne bo hjemme til tross for nedsatt funksjonsevne, det blir bedre kvalitet på tjenestene og det gir samfunnsøkonomiske gevinster. Velferdsteknologi kan også gi viktige effekter innen helsefremmende arbeid og kan medvirke til å forebygge fall, samt motvirke ensomhet og kognitiv svikt. Det er forventet at det vil bli en betydelig etterspørsel etter velferdsteknologi i årene som kommer. (En mer effektiv og fremtidsrettet hjelpemiddelformidling – for økt deltakelse og mestring Rapport fra et ekspertutvalg Februar 2017).

 

Definisjoner og begrepsbruk knyttet til velferdsteknologi varierer fra land til land. I Norge benyttes oftest definisjonen fra NOU 2011:11

Innovasjon i omsorg (Hagen-utvalget):

"Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne. Velferdsteknologi kan også fungere som teknologisk støtte til pårørende og ellers bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. Velferdsteknologiske løsninger kan i mange tilfeller forebygge behov for tjenester eller innleggelse i institusjon."

 

Velferdsteknologi handler ikke om teknologi …

… men om mennesker (Nis Peter Nissen)

 

Velferdsteknologi deles inn i fire hovedkategorier

1.Trygghets- og sikkerhetsteknologi

Trygghetsalarm
Teknologi som skal skape trygge rammer omkring enkeltindividets liv og mestring av egen helse. Trygghetsalarm er i dag den mest brukte løsningen i denne gruppen

2. Teknologi for sosial kontakt

Fornøyd eldre mann bruker PC med videokommunikasjon
Teknologi som bistår mennesker med å komme i kontakt med andre, f.eks. videokommunikasjon.

3.Kompensasjons- og velværeteknologi

Robot rengjøringsmaskin
Teknologi som kompenserer for funksjonssvikt og teknologi som gjør hverdagslivet mer trygt, sikrere og mer komfortabelt – f.eks. styring av lys og varme eller kalendere med påminnelsesfunksjon ved sviktende hukommelse.

4.Teknologi for behandling og pleie

Blodtrykksmåler og mobiltelefon
Teknologi som bidrar til at mennesker mestrer egen helse. Automatisk måling av blodsukker og blodtrykk er eksempler.

 

          bedre_kommune_ny_modell u logo.jpg              

Overordnet spørsmål

Hvordan utvikle optimaliserte forløp som bidrar til livskvalitet og hverdagsmestring for personer med funksjonssvikt?

 

Prosjektets omfang

 • Godt koordinerte tjenester med sømløse overganger

 • Gjennom tjenestedesign beskrive og implementere sømløse tjenester innenfor forløp for personer med demens og kognitiv svikt

 • Etablere og implementere rutine for tidlig kartlegging av funksjonssvikt og diagnose

 • Etablere og implementere metode og rutine for kartlegging av brukers behov – brukermedvirkning og pårørendeinvolveringTeste ut og implementere utvalgt velferdsteknologi i henhold til prosjektplan

 

Effektmål

 • Velferdsteknologi skal bli en integrert del av tjenestetilbudet i Lunner og Gran kommuner innen 2018

 • Sømløse og effektive tjenesteforløp i pleie og omsorgstjenestene i Lunner og Gran kommune

 • Frivillig sektor skal ha en sterk og viktig rolle i utviklingen av det lokale velferdssamfunnet – bruker, familie, sosialt nettverk, i nærmiljø og lokalsamfunnet

 • Økt livskvalitet gjennom bruk av hverdagsmestring

 

Prosessmål

 • Skape trygghet for mestring i eget liv med bruk av velferdsteknologi

 • Utvikle gode arenaer for informasjon og læring (kommunenes hjemmesider, nettverk, ulike web-løsninger)

 • Tjenestedesign ved hjelp av brukerreiser

 • Tilrettelegge for aktiv bruk av frivillige ressurser – til beste for den frivillige, lokalsamfunnet og tjenestene

 • Tilføre ansatte i omsorgstjenesten tilstrekkelig kompetanse på området

 • Utprøving/innføring av ulike velferdsteknologiske løsninger

 

Hva gjør vi nå?

 • Prosjektet ble avsluttet den 17.01.18 med en dialogkonferanse der erfaringer ble lagt frem. Rapport fra arbeidet med velferdsteknologi finner du her.

 • Lunner: har satt 10 medisindispensere i ordinær drift i hjemmetjenesten

 • Gran: Testet ut 10 mobile trygghetsalarmer med GPS, men ingen er i dag satt i drift hverken i Gran eller Lunner

 • Gran: Jobbes med digitalisering av trygghetsalarmene og nytt trygghetalarmmottak.

   

 

Kontakt:

Hvis du har spørsmål om velferdsteknologi kan du kontakte:

Lunner:

Kjetil Lynne tlf: 908 86 681, epost: kjetil.lynne@lunner.kommune.no

Gran:

Jostein Andersen tlf: 916 61 343, epost: jostein.andersen@gran.kommune.no

 

Prosjektgruppe Lunner:

 • Kjetil Lynne (Systemansvarlig for EPJ og velferdsteknologi) Gruppeleder velferdsteknologi

 • Nina Dahl Martinsen (Leder for Fag- og utvikling)

 • Camilla Grina (Ergo- Fag og utvikling)

 • Per Linnerud (Teknisk/drift, Fag og utvikling)

 • Karilill Nordseth (Tilrettelagte tjenester)

 

Prosjektgruppe Gran:

 • Jostein Andersen (Seksjonsleder- hjemmetjenester)

 • Nina Hjelle (fysio/ergo)

 • Sander Hopman (hjemmetjenesten Gran)

 • May Lene Johansen (ergo/miljøterapeut, Gran)

 • Ida Merethe Dæhlen (Demenskoordinator, Gran)

 • Peder Haug (IKT- Gran)

 

 

Linker velferdsteknologi:

Margot utfordrar velferdsteknologien

Fagrapport, Helsedirektoratet

Veikart for velferdsteknologi

Almas hus

Innovatoriet